Zásady ochrany osobních údajů

Český institut pro franchising , .s.r.o. se sídlem: Novodvorská 494, zapsaná Český institut pro franchising, s.r.o., je zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 110114 IČ: 2740 7233 (dále též jen "ČIFRA" nebo "Správce"), zpracovává a chrání osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") a podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("GDPR").
ČIFRA v rámci své činnosti realizuje projekty na podporu podnikání, konference, semináře, vzdělávací a jiné akce, jichž se účastní široká odborná veřejnost na základě registrace.
Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu pro následující účely (v závislosti na druhu poskytované služby): přihláška za člena nebo pozorovatele ČIFRA - registrace zájemců do projektů a na vzdělávací akce, konference a semináře - v souvislosti s reakcí na žádosti o konzultaci či dotazy na odborná podnikatelská témata apod. - zasílání informací o pořádaných akcích jakými jsou např. pozvánky na semináře, klubové večery, workshopy, konference a jiné akce pořádané ČIFRA nebo jejími partnery, informační zpravodaje, průzkumy či jiná sdělení týkající se projektů a aktivit ČIFRA, informace o připravované legislativě související s podnikatelským prostředím, průzkumy, avíza dotačních a jiných příležitostí pro firmy, přihlášení k odběru novinek, vždy na základě předchozího souhlasu se zasíláním informací v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a shora uvedenými předpisy o ochraně osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Pojem "osobní údaje" zahrnuje všechny údaje, které umožňují nebo usnadňují identifikaci fyzické osoby. V souvislosti s výše uvedenými činnostmi zpracováváme například jméno, e-mailovou či poštovní adresu, telefonní číslo, popř. identifikační číslo. ČIFRA nezpracovává žádné citlivé údaje (např. údaj vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, údaj vypovídající o zdravotním stavu apod.). ČIFRA neprovádí při zpracování údajů jejich profilování (automatizované zpracování, umožňující předvídání chování osob, vyhodnocování jejich ekonomické situace apod.). Zpracování osobních údajů mohou provádět externí provozovatelé IT systémů ČIFRA, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, zaručující stejnou ochranu jako v případě zpracování v ČIFRA.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů, kterým je fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, má právo požadovat od správce informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány; právo na jejich opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Subjekt údajů má rovněž právo vznést u správce námitku nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Subjekt údajů může svůj udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat i před uplynutím doby na kterou byl udělen. V rámci účasti v projektech ČIFRA lze předávat osobní údaje oficiálním partnerům projektu jen na základě souhlasu uděleného subjektem údajů k přesně definovanému účelu a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s partnerem projektu, zaručující stejnou ochranu jako u Správce. Veškeré osobní údaje poskytnuté ČIFRA jakožto správci budou použity výhradně k účelům, se kterými je subjekt údajů předem obeznámen. Výjimky z tohoto pravidla zahrnují případy, kdy zpracování probíhá za účelem realizace následujících oprávněných zájmů ČIFRA: ochrany právních nároků či ochrany před soudními spory; - přípravy, vyjednávání a uskutečnění obchodních transakcí; - zpracování nařízení dozorového orgánu nebo soudu; - zpracování na základě legislativních opatření.

Doba zpracování osobních údajů:

Zpracování osobních údajů se uskutečňuje jen na dobu nezbytnou pro dané účely, např. po dobu účasti subjektu údajů v projektu ČIFRA. Osobní údaje, získané v rámci v rámci přihlášení na akci ČIFRA, které nebyly aktivně využity po dobu 2 let, budou automaticky vymazány. Subjekt údajů má právo požádat o výmaz kdykoli. Osobní údaje, zpracovávané na základě uděleného souhlasu, jsou zapracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen nebo do jeho odvolání. Po dobu požadovanou zákonnými předpisy v oblasti daní, archivace aj. Veškerá komunikace se Správcem týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracování probíhá prostřednictvím e-mailu na adresu konference@ifranchising.cz nebo poštou na adresu: Český institut pro franchising, Spálená 51, 110 00, Praha 1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od data zveřejnění na webu ČIFRA. Všechny předchozí verze se tímto datem stávají neplatnými.

Datum zveřejnění 17.5. 2018